HEMOM SKÖNSTAVIKKULTURMÄRKNINGMEDLEMDOKUMENTKONTAKTLOGGA IN
MEDLEM
Vanliga frågor
Riktlinjer
Information
Parkering
Sophantering
Skadedjur

Föreningens riktlinjer

För underhåll, ombyggnad av lägenheter, övrig bebyggelse samt trädgårdsytor



Våra hus är grönklassade, den näst högsta klassen. Detta innebär att området är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Denna klassificering medför att föreningen har ett arv att förvalta.

LÄS MER I VÅRDPROGRAMMET >

Alla underhållsåtgärder och all ombyggnad ska göras så att bebyggelsens och områdets värden och karaktär bibehålls. Det höga varsamhetskravet gäller både byggnaders inre och yttre, tomt- och trädgårdsytor samt området i sin helhet. I en bostadsrättsförening disponerar man en lägenhet och enkelt uttryckt har den enskilde medlemmen ansvar för det inre underhållet och föreningen för det yttre. 

För förändring av den yttre miljön hänvisas bostadsrättsinnehavaren till VÅRDPROGRAMMET. Du måste alltid erhålla skriftligt tillstånd ges från styrelsen INNAN arbeten påbörjas.

Bostadsrättsinnehavaren får göra viss ombyggnad av lägenheten. Vid större ingrepp av den inre miljön, exempelvis inredning av vind, rivning av innervägg, ingrepp i förråds- eller yttervägg, kök- och badrumsrenovering, rördragningar etc måste alltid skriftligt tillstånd ges från styrelsen INNAN arbeten påbörjas. Lämna en skriftlig anhållan, där ritning ska bifogas, till styrelsen. I en del fall måste också bygglov/bygganmälan sökas. Bostadsrättsinnehavaren står för alla underlag och kostnader.

Saknar du ytterligare information? Kontakta alltid styrelsen för vidare dialog.



Badrum och tvättstuga i gamla matförrådet

Förfrågan om att bygga om förrådet till badrum eller tvättstuga skall alltid först ställas till styrelsen. Efter positivt besked från styrelsen behöver bostadsrättsinnehavaren göra en bygganmälan till stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad (SBK).

LÄS MER OM RIKTLINJER FÖR OMBYGGNAD AV FÖRRÅD >





Balkong-, altan- och fönsterräcke

Föreningen tillhandahåller trävirke till balkong- och altanräcke i enlighet med ursprungligt utförande.  

LÄS MER I VÅRDPROGRAMMET >




Bodar

Föreningen tillhandahåller vit färg.

LÄS MER I VÅRDPROGRAMMET >




Elinstallationer

Föreningen svarar för ledningar fram till mätaren. Övriga elinstallationer svarar bostadsrättsinnehavaren för. Eventuella ombyggnadsarbeten ska alltid utföras av auktoriserad fackman.




Fasadingrepp

Ingrepp i den yttre fasaden är strängt reglerade. Uppförande av växtspaljé ska skriftligt godkännas av styrelsen innan arbetet påbörjas.

LÄS MER I VÅRDPROGRAMMET >




Färger

Föreningen tillhandahåller godkända målarfärger:

- Träfärg till balkong- och altanräcke samt vit färg till bodar.
- Svart metallfärg till balkong- och altanräcke.
- Svart sockelfärg till fasadsocklar.
- Vit kalkfärg till fasader/murar.

OBS: Den gråa putsen får aldrig målas! 

LÄS MER I VÅRDPROGRAMMET >




Glasrutor

Bostadsrättsinnehavaren svarar för såväl material som arbete vid skador på glasrutor. Detta gäller såväl inner- som ytterrutor.




Grönområden (inklusive baksidans trädgårdsyta)

För större arbeten t.ex. beskärning av träd och buskar anlitar styrelsen en trädgårdsmästare. Löpande underhåll av rabatter i anslutning till gatan sköts av vicevärden.

Planteringen i anslutning till och mitt emot den egna entrén samt ogräsborttagning i grusgången får du gärna sköta själv, likaså trädgårdsytan på baksidan av lägenheten. Tänk på att områdets karaktär ska bibehållas även på de grönområden som du sköter själv. 

LÄS MER I VÅRDPROGRAMMET > 

Har du förslag och önskemål om skötseln av planteringarna, lämna dessa direkt till styrelsen.




Markiser

LÄS MER I VÅRDPROGRAMMET >



Murar

Föreningen tillhandahåller vit kalkfärg.




Staket

LÄS MER I VÅRDPROGRAMMET >




Takfönster

Förfrågan om att installera nytt takfönster skall alltid först ställas till styrelsen. Efter positivt besked från styrelsen behöver bostadsrättsinnehavaren söka bygglov från stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad (SBK).  Styrelsen ger tillstånd att installera 1 nytt takfönster/bostad och endast i den f.d. klädkammaren/ förrådet på övre plan som i många fall idag används som ett extra sovrum.

LÄS MER OM RIKTLINJER FÖR TAKFÖNSTER >




Träd

Föreningens tallar är skyddade och får ej röras. Inför övrig trädfällning ska skriftligt tillstånd ges av styrelsen innan arbete påbörjas. Om trädfällning skriftligt beviljats av styrelsen ska kostnaden för denna bekostas av den bostadsrättsinnehavare som ansöker om fällningen. Godkännande krävs dock inte för träd som planterats av bostadsrättsinnehavare.




Vinden

Vinden ovanför huset går att bygga om för att användas som förråd. Förfrågan om att bygga om vinden skall alltid först ställas till styrelsen.

LÄS MER OM RIKTLINJER FÖR VINDSOMBYGGNAD >





Värme, vatten och sanitet

Föreningen svarar för ledningar som betjänar fler än en lägenhet. Tryckledningar (kall- och varmvattenledningar) i lägenheten i övrigt svarar bostadsrättsinnehavaren för. Eventuella ombyggnadsarbeten ska alltid utföras av auktoriserad fackman. 




Saknar du ytterligare information? Kontakta alltid styrelsen för vidare dialog.

Uppdaterat 2022-09-01
Bostadsrättsföreningen Skönstavik
Provided by Webforum