HEMOM SKÖNSTAVIKKULTURMÄRKNINGMEDLEMDOKUMENTKONTAKTLOGGA IN
KULTURMÄRKNING
Vårdprogram
Kulturmärkning

Sedan 2010 är området klassificerat i den näst högsta klassen, grön, av Stockholms Stadsmuseum. Detta innebär att området är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Området är kulturhistoriskt intressant genom sin tidstypiska gestaltning. Utmärkande är anpassningen efter terrängen, arkitektonisk gestaltning, de putsade fasaderna och andra typiska byggnadsmaterial och ursprungliga detaljer. Den tillhörande pannrumsbyggnaden med skorstenen bidrar till helheten.

Arkitekterna har tillvaratagit topografins förutsättningar och skapat ett område som har en harmonisk enhetlig utformning som upplevs varierad. Nivåskillnader och varierande färgsättningar på t ex balkongräcken är starkt bidragande till detta intryck. Likaså ett fåtal men karaktäristiska byggnadsmaterial och en egen formgivning.

Områdets genomtänkta planering är också typisk för folkhemsarkitekturen, den mjukare och färgrikare funktionalism som introducerades på 1940- och 50-talen.

LÄS MER I VÅRT VÅRDPROGRAM >


PDF för nedladdning


KLASSIFICERING SKÖNDAL

KLASSIFICERING FINBAGARVÄGEN_1

KLASSIFICERING FINBAGARVÄGEN_2
Uppdaterat 2021-02-23
Bostadsrättsföreningen Skönstavik
Provided by Webforum