HemOm SkönstavikKulturmärkningStyrelseMedlemKontakt
Styrelse
Årsredovisningar
Stadgar
Energideklaration
ENERGIDEKLARATION

Enligt lagen om energideklarationer för byggnader (SFS 2006:985) ska den som äger en byggnad se till att det för byggnaden alltid finns en energideklaration som inte är äldre än tio år.

Energideklarationen är en sammanställning av en byggnads energianvändning, ägare, storlek, byggnadsår m.m. De här uppgifterna sammanställs i energideklarationen. När byggnadens förbrukning av el och värme är hög vid jämförelse med liknande byggnader krävs besiktning. En besiktning omfattar en översiktlig okulär kontroll av byggnadens klimatskal, ventilationssystem, uppvärmnings- och värmedistributionssystem, varmvatteninstallationer samt installationer som drivs av fastighetsel. Besiktningen ligger till grund för konkreta förslag på energibesparande åtgärder. Om inte någon besiktning genomförs är det inte möjligt att lämna några konkreta förslag på energibesparande åtgärder. 


I energideklarationen ska anges: 
  1. Byggnadens energiprestanda
  2. Om OVK (obligatorisk ventilationskontroll) är utförd
  3. Om radonmätning är utförd
  4. Om byggnadens energiprestanda kan förbättras med hänsyn till god inomhusmiljö och i sådant fall rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder.
  5. Referensvärden

De tre kvarteren i vår Bostadsrättsförening är energideklarerade sedan årsskiftet 2008/2009. Varje lägenhet har fått en unik energideklaration.

Enligt §13 i "Lag om energideklaration för byggnader" ska energideklarationen sättas upp på en väl synlig och framträdande plats. Det kan t.ex. vara i receptionen om byggnaden är en lokal eller i trapphusen om byggnaden är ett flerbostadshus. Utformningen av energideklarationen är bestämd av Boverket, men byggnadsägaren bestämmer själv om han vill sätta upp en pappersutskrift eller göra energideklarationen som en beständig skylt i till exempel plast eller aluminium.

Här kan du se ett exempel av en energideklaration från Finbagarvägen.

Uppdaterat 2020-08-10
Bostadsrättsföreningen Skönstavik
Provided by Webforum